درباره ما

[cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_82193″ image=”1127″][cz_gap][cz_title bline=”cz_line_both_side” smart_fs=”true” css_right_line_left=”20px” id=”cz_95011″ sk_lines=”background-color:#fe8802;width:50px;” cz_title=””]

درباره شرکت حمل و نقل

متنی کوتاه درباره ما

[/cz_title][cz_gap]
[cz_title id=”cz_81601″ cz_title=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت.[/cz_title]
[cz_stylish_list id=”cz_72838″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%2220%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22200k%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%2030%2B%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D9%85%D9%84%20%D9%88%20%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%20%D9%BE%D9%88%D9%84%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%D9%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%7D%5D” sk_icons=”font-size:20px;color:#fe8802;” sk_lists=”font-size:18px;font-weight:500;width:50%;float:right;” sk_overall=”margin-left:-10px;” cz_stylish_list=””]
[cz_gap height=”100px”]
[cz_counter number=”101″ after=”عضو کارشناس” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ id=”cz_100926″ sk_num=”font-size:80px;color:#ffffff;font-weight:400;background-color:#fe8802;width:200px;padding:5px 25px;margin-bottom:10px;border-radius:5px;” sk_after=”color:#fe8802;font-size:18px;” cz_counter=””][cz_gap height=”40px”]
[cz_counter number=”41″ symbol=”+” after=”سال تجربه” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ id=”cz_22975″ sk_num=”font-size:80px;color:#ffffff;font-weight:400;background-color:#fe8802;width:200px;padding:5px 25px;margin-bottom:10px;border-radius:5px;” sk_after=”color:#fe8802;font-size:18px;” cz_counter=””][cz_gap height=”40px”]
[cz_counter number=”91″ symbol=”k” after=”حمل و نقل موفق” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ id=”cz_106638″ sk_num=”font-size:80px;color:#ffffff;font-weight:400;background-color:#fe8802;width:200px;padding:5px 25px;margin-bottom:10px;border-radius:5px;” sk_after=”color:#fe8802;font-size:18px;” cz_counter=””][cz_gap height=”40px”]
[cz_counter number=”80″ symbol=”k” after=”سفارش مشتری” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ id=”cz_75717″ sk_num=”font-size:80px;color:#ffffff;font-weight:400;background-color:#fe8802;width:200px;padding:5px 25px;margin-bottom:10px;border-radius:5px;” sk_after=”color:#fe8802;font-size:18px;” cz_counter=””][cz_gap height=”40px”]
[cz_gap height=”60px”]
[cz_gap height=”90px”][cz_title bline=”cz_line_both_side” smart_fs=”true” css_right_line_left=”20px” id=”cz_77116″ sk_lines=”background-color:#fe8802;width:50px;” cz_title=””]

آشنایی با تیم کارشناسان

ما حرفه ای هستیم و با هم کار میکنیم

[/cz_title][cz_gap]
[cz_team style=”cz_team_4″ hover_mode=”cz_team_always_show” image=”860″ color_mode=”cz_social_colored” social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_up” fx=”cz_social_fx_2″ id=”cz_100459″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22title%22%3A%22Facebook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_image_img=”border-radius:4px;” sk_icons=”font-size:20px;color:#000000;margin:1px;border-radius:3px;” sk_tooltip=”color:#ffffff;background-color:#161616;border-radius:3px;” sk_social_con=”background-color:#ffffff;margin-right:auto;margin-bottom:-40px;margin-left:auto;border-radius:4px;box-shadow:0px 10px 60px rgba(0,0,0,0.2);display:table;” sk_image_con=”overflow:visible;” sk_image_img_hover=”opacity:0.8;” sk_content=”margin-top:40px;” cz_team=””]

مایک کینگ من

موسس، مدیر

[/cz_team]
[cz_team style=”cz_team_4″ hover_mode=”cz_team_always_show” image=”877″ color_mode=”cz_social_colored” social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_up” fx=”cz_social_fx_2″ id=”cz_97410″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22title%22%3A%22Facebook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-linkedin%22%2C%22title%22%3A%22Linkedin%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_image_img=”border-radius:3px;” sk_icons=”font-size:20px;color:#000000;margin:1px;border-radius:3px;” sk_tooltip=”color:#ffffff;background-color:#161616;border-radius:3px;” sk_social_con=”background-color:#ffffff;margin-right:auto;margin-bottom:-40px;margin-left:auto;border-radius:4px;box-shadow:0px 10px 60px rgba(0,0,0,0.2);display:table;” sk_image_con=”overflow:visible;” sk_image_img_hover=”opacity:0.8;” sk_content=”margin-top:40px;” cz_team=””]

رز برونا

مدیر پشتیبانی

[/cz_team]
[cz_team style=”cz_team_4″ hover_mode=”cz_team_always_show” image=”878″ color_mode=”cz_social_colored” social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_up” fx=”cz_social_fx_2″ id=”cz_59646″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-youtube-play%22%2C%22title%22%3A%22Youtube%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_image_img=”border-radius:3px;” sk_icons=”font-size:20px;color:#000000;margin:1px;border-radius:3px;” sk_tooltip=”color:#ffffff;background-color:#161616;border-radius:3px;” sk_social_con=”background-color:#ffffff;margin-right:auto;margin-bottom:-40px;margin-left:auto;border-radius:4px;box-shadow:0px 10px 60px rgba(0,0,0,0.2);display:table;” sk_image_con=”overflow:visible;” sk_image_img_hover=”opacity:0.8;” sk_content=”margin-top:40px;” cz_team=””]

جک مک کلیستر

مدیر حمل و نقل

[/cz_team]
[cz_team style=”cz_team_4″ hover_mode=”cz_team_always_show” image=”874″ color_mode=”cz_social_colored” social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_up” fx=”cz_social_fx_2″ id=”cz_92657″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-instagram%22%2C%22title%22%3A%22Instagram%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-pinterest-p%22%2C%22title%22%3A%22Pinterest%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_image_img=”border-radius:3px;” sk_icons=”font-size:20px;color:#000000;margin:1px;border-radius:3px;” sk_tooltip=”color:#ffffff;background-color:#161616;border-radius:3px;” sk_social_con=”background-color:#ffffff;margin-right:auto;margin-bottom:-40px;margin-left:auto;border-radius:4px;box-shadow:0px 10px 60px rgba(0,0,0,0.2);display:table;” sk_image_con=”overflow:visible;” sk_image_img_hover=”opacity:0.8;” sk_content=”margin-top:40px;” cz_team=””]

سارا یانگ

مدیر مالی

[/cz_team]
[cz_gap height=”70px”]
[cz_gap height=”80px”]
[cz_title bline=”cz_line_both_side” smart_fs=”true” css_right_line_left=”20px” id=”cz_68651″ sk_lines=”background-color:#fe8802;width:50px;” cz_title=””]

همکاران مشهور ما

ببینید چه کسی تا به حال با ما کار کرده است

[/cz_title][cz_gap][cz_gallery type=”gallery2″ layout=”cz_grid_c5″ hover=”cz_grid_1_no_hover” animation=”cz_grid_anim_zoom_in” id=”cz_48830″ gallery2=”%5B%7B%22image%22%3A%22420%22%2C%22title%22%3A%22Clinton%20Logistic%22%2C%22link%22%3A%22%23!%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22417%22%2C%22title%22%3A%22Clinton%20Logistic%22%2C%22link%22%3A%22%23!%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22415%22%2C%22title%22%3A%22Clinton%20Logistic%22%2C%22link%22%3A%22%23!%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22418%22%2C%22title%22%3A%22Clinton%20Logistic%22%2C%22link%22%3A%22%23!%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22419%22%2C%22title%22%3A%22Clinton%20Logistic%22%2C%22link%22%3A%22%23!%22%7D%5D”]
Rate this page
دکمه بازگشت به بالا